Dołącz do nas

Poznań, 14 kwietnia 2014

REGULAMIN
KLASTRA PRZYJAZNY DZIECKU

§ 1.

Niniejszy regulamin określa sposób finansowania obsługi administracyjnej i organizacyjnej działalności Klastra oraz szczegółowe kwestie związane z wyborem organów Klastra, wygaśnięciem mandatu Członka organu i uzupełnieniem jego składu.

§ 2.

1. Polityka finansowa KLASTRA PRZYJAZNEGO DZIECKU w jego bieżącej działalności realizowana jest w oparciu o składniki majątkowe i środki udostępniane przez Koordynatora Klastra (Pro Academica Sp. z o.o).
2. W nadzwyczajnych sytuacjach wymagających poniesienia dodatkowych kosztów przez Członków Klastra w formie składek, wymagana jest zgoda Rady Klastra wyrażona bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Powyższe zasady nie mają zastosowania do szczegółowych zasad finansowania realizacji projektów. Udział uczestników w kosztach poszczególnych projektów, zostanie określony w odrębnej umowie konsorcjum lub innej umowie określającej szczegółowe zasady realizacji projektu.

§ 3.

1. Organami Klastra są Rada Klastra oraz Komitet Sterujący.
2. Rada Klastra składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Członków Klastra Dobry Polski Wzór. Każdy Członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady.
3. Pracami Rady Klastra kieruje Przewodniczący Rady.
4. Rada Klastra wybiera Przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli Członków Założycieli. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa dwa lata. Przewodniczący Rady może być wybrany ponownie na kolejne kadencje.
5. Każdy z Członków Klastra może w sposób swobodny dokonywać zmian przedstawicieli w Radzie, nie częściej niż dwa razy w roku. Każdorazowo wymagane jest pisemne powiadomienie Koordynatora Klastra o dokonanej zmianie.
6. W sytuacji, gdy liczba Członków Rady Klastra przekroczy 10, decyzje w sprawie przyjęcia nowego Członka oraz w sprawie wykluczenia Członka z Klastra będzie podejmował Komitet Sterujący.
7. Komitet Sterujący jest organem składającym się z Przewodniczącego Komitetu, Sekretarza Komitetu oraz przedstawicieli pozostałych Członków, w liczbie
nie większej niż sześć.
8. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu.
9. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel Koordynatora Klastra.
10. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu.
11. Pozostali Członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Radę Klastra spośród osób wskazanych przez przedstawicieli zasiadających w Radzie.

§ 4.

1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Klastra następuje na skutek odwołania go przez Członka Klastra, który go desygnował lub na skutek wykluczenia Członka z Klastra.
2. Każdy z członków Klastra może w sposób swobodny dokonywać zmian przedstawicieli w Radzie, nie częściej niż dwa razy w roku. Każdorazowo wymagane jest pisemne powiadomienie Koordynatora Klastra o dokonanej zmianie.
3. Pomimo zakończenia kadencji Przewodniczący Rady kieruje on pracami Rady Klastra do czasu powołania nowego Przewodniczącego.

§ 5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i zatwierdzenia przez Radę Klastra.